GSoC 2018: Sardana Ivanova <i.sardana.n@gmail.com> (eirien)